Projekta "Kopā varam vairāk" rezultāti

Projekta nosaukums: „Kopā varam vairāk"
Projekta līguma Nr.: 2012.EEZ/DAP/MIC/141/4/R/056
Projekta realizēšanas laiks: 15.07.2013.-31.12.2015.

Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība ,,Notici sev!” 2,6 gadu  garumā realizēja  projektu ,,Kopā varam vairāk”, kuru 95% finansēja no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu intrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma “ un 5% no Latvijas valsts.

Projekta  ,,Kopā varam vairāk ” kopējais finansējums bija 47666,21 EUR, no kuriem 90% jeb 42899,59 EUR EEZ programmas līdzfinansējums, bet 10% jeb 4766,62 EUR projekta iesniedzēja jeb pašas biedrības finansējums.

Projekta mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību Mālpils novadā; paaugstināt invalīdu un viņu atbalstītāju  biedrības «Notici sev!»cilvēkresursu kapacitāti, sniedzot ieguldījumu biedrības ilgstspējīgā attīstībā, mazinot personu ar  invaliditāti diskrimināciju, piesaistot finansiālu atbalstu biedrības regulārai un ilglaicīgai darbībai.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, projekta ietvaros tika  realizētas biedrības “Notici sev!”biedru un valdes locekļu izglītojošās, biedru un biedrību saliedējošās, biedrības un novada iedzīvotāju drošību stiprinošās aktivitātes.

 Projekta aktivitātes:

 • tika noorganizēti 3 vienas dienas semināri ar kopīgu tēmu “Veselīgs mālpilietis veselā Mālpilī”;
 •  2 valdes locekļu kursi;
 •  iedzīvotāju anketēšana un brošūras izdošana par tēmu “Cilvēkdrošība, drošumspēja Mālpils novadā”;
 • projekta “Kopā varam vairāk”ietvaros esam iestājušies LCĪVSO SUSTENTO un jau 2.gadu esam tās dalībnieki, kuras ietvaros piedalījāmies vairākās konferencēs, izglītojošās darbnīcās un sanāksmēs saistītās ar cilvēkiem ar invaliditāti;
 • 12 biedrības biedri trijos pēdējos gadus piedalījās diskusijās Saeimā «Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”, ko katru gadu Starptautiskajā invalīdu dienā rīko Saeimas priekšsēdētāja un deputāti;
 • projekta ietvaros tika izveidota biedrības mājas lapa:  www. noticisev. lv.  Ar mājas lapas palīdzību kļūstam atpazīstamāki visā Latvijā, informāciju par biedrības aktivitātēm var operatīvāk uzzināt ikviens interesents, tādejādi tiek sniegts ieguldījums  sabiedrības saliedēšanā un integrācijā, līdz ar to veicinot pilsoniskas sabiedrības un tiesiskas valsts attīstību kopumā
 • tika noorganizēti 4 projekta un biedrības prezentācijas, sadraudzības pasākumi ar tējas pauzēm pasākumu dalībniekiem, kur tika iegādātas preces pasākumu galda klājumam.

Projekta īstenošana noslēdzās ar projekta ,,Kopā varam vairāk” noslēguma prezentācijas pasākumu, kura laikā varējām atskatīties uz projekta īstenošanas sasniegumiem un ieguvumiem. Projekta noslēguma prezentācijas diena notika 3. decembrī, Starptautiskajā invalīdu dienā, kurā piedalījās 89 biedrības biedri, atbalstītāji unn viesi. Prezentācijas dienā bija izlikti biedrības biedru pašdarinātu darbu izstāde. Visus priecēja biedrību “Notici sev!” un “Cerību spārni” sagatavoti priekšnesumi. Īpaši skanīgi bija ansambļa “Vokālā bilanse” priekšnesumi.

Projekta ietvaros sniegts ieguldījums invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības “Notici sev!” ilgtspējīgā attīstībā. Minētās aktivitātes sniedza ieguldījumu biedrības darbības popularizēšanā, negatīvo sterotipu par invaliditāti mazināšanā.

Projekta “Kopā varam vairāk” īstenošanas laikā biedrības biedru skaits palielinājās par 49 personām. Prieks, ka daudzi no jaunpienākušajiem biedriem ir jau biedrībā esošo biedru ģimenes locekļi, ko vēlreiz apliecina novada iedzīvotāju anketēšanas rezultāti, ka spēks un drošība ir ģimenē, tās stiprumā, atbalstā un vienotībā.

Projekts “Kopā varam vairāk” bija īsts biedrības “Notici sev!”sava stipruma, varēšanas, neatlaidības un sīkstuma  pierādīšanas laiks, jo bez pašvaldības līdzfinansējuma pašiem piesaistīt līdzfinansējumu 10 % apmērā nebija viegli. Tāpēc liels paldies visiem 6 projekta istenotājiem, no kuriem 4 personas ir cilvēki ar invaliditāti par pašaizliedzīgo, pedantisko darbu, par savu personīgo finansiālo līdzekļu ieguldījumu projekta īstenošanā, par mālpiliešu atsaucību un atbalstu projekta realizācijā.

 

  ,,Notici sev!” valde

 

Association for disabled persons and their supporters “Believe in yourself!” has carried out a project “Together we can more” (project length – 2.5 years). The project was financed by EEA Financial Mechanism 2009 – 2014 programme`s "NGO fund" sub-programme NGO activity support measure(95 %) and by the State (5 %).

Project’s total funding was 47666,21 EUR, 90 % or 42899,59 EUR of which was EEA Grants and 10 % or 4766,62 EUR – own financing.

The project’s objective: to strengthen civil society in the Malpils county and to increase Association’s „Believe in yourself!” human resource capacity, thereby contributing to sustainable development of the Association, reducing discrimination of the disabled and attracting financial support for routine and long-term activities of the Association.

To achieve project’s objective, different activities took place for educating Association’s members and administration, building good relationships between our members, and strenghtening safety of our members and Malpils inhabitants. 

 Project’s activities:

 • Organising 3 one-day seminars „Healthy Malpils-people in healthy Malpils”;
 • Courses for 2 administration’s members;
 • Malpils inhabitats’ survey and publishing the brochure „Human security, and securitability in the Malpils county’’;
 • Already for the 2nd year participanting in a public organisation SUSTENTO, which includes taking part in conferences, educational workshops and meetings related to disability;   
 • In the last three years 12 of our members have participated in a parliament’s of Latvia – Saeima’s - discussions „Saeima for the disabled” which is organised every year on the International Day of People with Disability by Saeima’s chairman and members of parliament;
 • Association’s webpage (www.noticisev.lv) was made as a part of the project, which helps us to become more recognizable in all Latvia. Information about Association’s activities is easily available for everyone interested, thereby contributing to a consolidation and integration of society, and development of civil society and the lawful state as a whole;
 • Organising 4 presentations of the project and Association, as well as „bonding days” with tea-breaks for participants. 

The project was completed with project’s closing presentation, in which we had opportunity to look back to project’s achievements and overall benefits. Project’s closing presentation took place on December 3, the International Day of People with Disability. The event was attended by 89 Association’s members, supporters and guests. Everyone could appreciate an exhibition of Association’s members’ handicrafts and enjoy performances of members of associations “Believe in yourself!” and “Wings of hope”. A special treat was performance of ensemble “Vokālā bilanse”.  

The project contributed to sustainable development of the Association “Believe in yourself!”. Activities mentioned above helped to popularise work of the Association and to reduce negative stereotypes about disability.

During the project „Together we can more” number of Association’s members was increased by 49. Many of newcomers were relatives of alredy existing members – the fact once more confirming the results of Malpils inhabitats’ survey which showed that our strength and safety depends on our family, it’s strength, support and unity.

Project „Together we can more” was a great oportunity to show strenght, capability, persistence and tenacity of Association’s members, because it was not an easy task to get 10 % own-financing without funding from municipality. Therefor we thank all 6 project’s supporters, 4 of which were persons with disability, for selfless and thorough work, and for investing their own money in the project. We say thank you to Malpils inhabitants for their responsiveness and support in carrying out the project.        

 

  ,,Believe in yourself!” administration