Kopā varam vairāk

Projekta nosaukums: „Kopā varam vairāk"
Projekta līguma Nr.: 2012.EEZ/DAP/MIC/141/4/R/056
Projekta realizēšanas laiks: 15.07.2013.-31.12.2015.


Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Mālpils novadā, paaugstinot invalīdu un viņu atbalstītāju biedrības ,,Notici sev!" cilvēkresursu kapacitāti, piesaistīt finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai biedrības darbībai.

Galvenie plānotie uzdevumi sniegs ieguldījumu organizācijas ilgtspējīgā attīstībā, dalībā lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā līmenī, biedrības rīcībpolitikas izstrādē, jaunu biedru skaita palielināšanā, biedrības darbības popularizēšanā.

Projekta aktivitāšu īstenošanas vieta Mālpils novads.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sniegts ieguldījums biedrības cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanā, sniegts ieguldījums diskriminācijas mazināšanā un atstās ilglaicīgu pozitīvu ietekmi uz biedrības un uz Mālpils novada attīstību kopumā

Projekts veicinās sabiedrības ekonomisko un sociālo izlīdzināšanu, nodrošinot vienādas iespējas visiem sabiedrības locekļiem, ikviena indivīda līdzdalības iespējām ekonomiskajos, politiskajos un sociālajos procesos, nodrošinot sabiedrības saliedēšanu un integrāciju, līdz ar to veicinot pilsoniskas sabiedrības un tiesiskas valsts attīstību kopumā


The project aims to strengthen civil society in the Mālpils county, by increasing human resource capacity of the association for disabled persons and their supporters "Believe in yourself!", and to attract financial support for routine and long-term activities of the Association.

The main planned tasks will contribute to sustainable development of the Association, participation in decision-making processes at the national level, development of the Association's action policy, increase the number of new members, and popularization of activities of the Association.

Project activities will be implemented in the Mālpils county.

Implementation of the project will contribute to strengthen human resource capacity of the Association, reducing discrimination and will leave a lasting positive impact on the development of both the Association and the Mālpils county as a whole.

The project will contribute to the economic and social cohesion, by ensuring equal opportunities for all members of society, and each individual's opportunities for participation in economic, political and social processes, by ensuring the consolidation and integration of society, thereby contributing to development of both civil society and the lawful state as a whole.