Par mums

Biedrība dibināta 2006. gadā un tās darbības uzdevumi - sniegt atbalstu un palīdzēt integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem cilvēkiem no sociālās atstumtības riska grupām. Rosināt sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanu pret invalīdiem. Veicināt invalīdu apmācību viņu veselībai un spējām, atbilstošām prasmēm un iemaņām. Attīstīt sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārzemēs. Iesaistīt brīvprātīgos organizācijas darbā. Realizēt vispusīgas rehabilitācijas un veselības uzlabošanas programmas.

Biedrības misija - sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, izglītības, nodarbinātības, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana.

Biedrības mērķauditorija –ikviens Mālpils novada un apkārtējo novadu iedzīvotājs, kurš vēlas aktīvi piedalīties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, mācīties, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, atrast domubiedrus un realizēt savas idejas, sniegt atbalstu citiem. Mūsu aktivitātēs var piedalīties dažāda vecuma iedzīvotāji, neatkarīgi no vecuma, izglītības, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības.

Uz augšu